นางอัจฉรา เดชขุน

การศึกษาระดับปริญญาตรี : วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข) ม.มหิดล
การศึกษาระดับปริญญาโท : วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) ม.มหิดล
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556
อีเมล : adchara55@hotmail.com
เบอร์ภายใน : 1235

นางฉวีวรรณ ตั้งอมตะกุล

การศึกษาระดับปริญญาตรี : วท.บ (พยาบาลศาสตร์) ม.มหิดล 2526
การศึกษาระดับปริญญาโท : วท.ม. (พยาบาลศาสตร์ ) ม.มหิดล 2532
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
อีเมล : chaveezzz@hotmail.com
เบอร์ภายใน : 1234

น.ส.สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง

การศึกษาระดับปริญญาตรี : วท.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยหัวเฉียว
การศึกษาระดับปริญญาโท : กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556
อีเมล : suwannee108.m@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1528

ผศ.ชนิกา เจริญจิตต์กุล

การศึกษาระดับปริญญาตรี : ป.พย 2528 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อาการุณย์
การศึกษาระดับปริญญาโท : ศศ.ม 2533 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556
อีเมล : chanika1917@hotmail.com
เบอร์ภายใน : 1235

นางสุพรรณ บุรณศิริ

การศึกษาระดับปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฎธนบุรี พ.ศ.2538
การศึกษาระดับปริญญาโท :
อีเมล : suphan_buranasiri@hotmail.com
เบอร์ภายใน : 1239

น.ส.ปัญจพรดิษฐ์ คงคานนท์

การศึกษาระดับปริญญาตรี : บธ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การศึกษาระดับปริญญาโท :
อีเมล : punjaporndist@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1231

นางชิดชนก สิทธารถศักดิ์

การศึกษาระดับปริญญาตรี : วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยหัวเฉียว พ.ศ.2533
การศึกษาระดับปริญญาโท : กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ.2540
การศึกษาระดับปริญญาเอก :-
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556
อีเมล : chidchanok@hcu.ac.th
เบอร์ภายใน : 1231

ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง

การศึกษาระดับปริญญาตรี : ปีพ.ศ. 2531 วท.บ.(การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยหัวเฉียว
การศึกษาระดับปริญญาโท : ปีพ.ศ 2541 กศ.ม (จิตวิทยาแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาระดับปริญญาเอก :ปี.พ.ศ.2554 กศ.ด.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556
อีเมล : dr.chadapa@yahoo.com
เบอร์ภายใน : 1235

ผศ.ดร.กนกพร นทีธนสมบัติ

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต
การศึกษาระดับปริญญาโท : Master of Art in Sociology Texas Woman’s University USA
การศึกษาระดับปริญญาเอก :พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
อีเมล : nkanokporn@hotmail.com
เบอร์ภายใน : 1236

น.ส.ศิริวรรณา ศรีเจริญ

การศึกษาระดับปริญญาตรี : นบ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2538
การศึกษาระดับปริญญาโท :
อีเมล : ouyouy2569@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1231

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กสิผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี : ม.บูรพา (พย.บ.) 2537
การศึกษาระดับปริญญาโท : มศว. ประสานมิตร (กศ.ม.) 2541 ม.บูรพา (พย.ม.) การพยาบาลชุมชน 2544 ม.รามคำแหง (ศศ.ม.) การสอนภาษาอังกฤษ 2560
การศึกษาระดับปริญญาเอก :ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) แขนงวิชาเวชศาสตร์ชุมชนแลเวซศาสตร์ครอบครัว 2550
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
อีเมล : taweesukk@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1235

น.ส.ณัฐนรี มลิซ้อน

การศึกษาระดับปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
การศึกษาระดับปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อีเมล : natnaree.m@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1231

ผศ.ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี พ.ศ.2538
การศึกษาระดับปริญญาโท : พย.ม.(การพยาบาลครอบครัว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547
การศึกษาระดับปริญญาเอก :ปร.ด. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
อีเมล : Noinoi91@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1234

นางอารีย์ มั่งเกียรติสกุล

การศึกษาระดับปริญญาตรี : วทบ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาระดับปริญญาโท : พยม. (การพยาบาลแม่และเด็ก)
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556
อีเมล : kung1579@hotmail.com
เบอร์ภายใน : 1234

น.ส.อิสรีย์ เหลืองวิลัย

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พย.บ. การพยาบาลแลผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (ABAC) ปี 2542 ส.บ.(บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2552
การศึกษาระดับปริญญาโท : พย.ม.(บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
อีเมล : saardsng66@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1237

ดร.รัชดา พ่วงประสงค์

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พย.บ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2536
การศึกษาระดับปริญญาโท : วท.บ (ระบบสุขภาพ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2550
การศึกษาระดับปริญญาเอก :ปร.ด (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2559
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
อีเมล : aod_ms9035@yahoo.com
เบอร์ภายใน : 1231

พ.ต.ต.หญิง ดร.ปิยรัตน์ สมันตรัฐ

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สถาบันสมทบใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2539
การศึกษาระดับปริญญาโท : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2545 พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
การศึกษาระดับปริญญาเอก :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560 Doctural Fellowship Program at Faculty of Nursing, University of Alberta, Edmonton, Alberta, CANADA พ.ศ. 2558
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
อีเมล : piyarat.samantarath@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1236

ดร.ปริศนา อัครธนพล

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พย.บ (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ พ.ศ.2542
การศึกษาระดับปริญญาโท : พย.ม. (บริหารการพยาบาล)คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา พ.ศ.2551
การศึกษาระดับปริญญาเอก :Ph.D (Nursing) คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา พ.ศ.2560
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556
อีเมล : prisanaatp@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1234

ดร.ปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พย.บ. (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) พ.ศ. 2548
การศึกษาระดับปริญญาโท : พย.ม (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555
การศึกษาระดับปริญญาเอก :พย.ด. สาขาวิชาการพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556
อีเมล : padunwatanasiri@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1231

น.ส.กันยา สุวรรณคีรีขันธ์

การศึกษาระดับปริญญาตรี : วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2529
การศึกษาระดับปริญญาโท : วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2535
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
อีเมล : kanya@hcu.ac.th
เบอร์ภายใน : 1234

นางพรทิพย์ ลิ้มธีระยศ

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยบรมราชชนนีกรุงเทพ 2538
การศึกษาระดับปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาธารณสุขสาสตร์ มหิดล 2545
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556
อีเมล : tomb2s@hotmail.com
เบอร์ภายใน : 1234

ผศ.ธมกร อ่วมอ้อ

การศึกษาระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การพยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2537
การศึกษาระดับปริญญาโท : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2552
การศึกษาระดับปริญญาเอก :-
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556
อีเมล : pumhcu@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1238

ดร.อรอนงค์ บัวลา

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546
การศึกษาระดับปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเจริญพันธ์และการวางแผนประชากร) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
การศึกษาระดับปริญญาเอก :-
อีเมล : apko3840@yahoo.com
เบอร์ภายใน : 1236

ดร.จริยา ทรัพย์เรือง

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พย.บ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2547
การศึกษาระดับปริญญาโท : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2553
การศึกษาระดับปริญญาเอก :ปร.ด. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556
อีเมล : supruang@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1235

ดร.นพนัฐ จำปาเทศ

การศึกษาระดับปริญญาตรี : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันบรมราชชนก
การศึกษาระดับปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ การศึกษามหาบัณฑิต (วิจัยและสถิติทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยบูรพา
การศึกษาระดับปริญญาเอก :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
อีเมล : nophc@hotmail.com
เบอร์ภายใน : 1238

ดร.วิญญ์ทัญญู บุญทัน

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2551
การศึกษาระดับปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) สาขาพยาบาลศาสตร์ แขนงวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ พ.ศ.2559
การศึกษาระดับปริญญาเอก :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์(การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2562
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
อีเมล : winn.mu.cu.swu@hotmail.com
เบอร์ภายใน : 1245

น.ส.บัวแก้ว ใจดีเจริญ

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การศึกษาระดับปริญญาโท : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
อีเมล : kaewchaidee@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1236

น.ส.นภรรสสร กูรมาภิรักษ์

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การศึกษาระดับปริญญาโท : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556
อีเมล : nurse_nhuni@hotmail.com
เบอร์ภายใน : 1234

น.ส.ชนกพร ศิลธรรมกิจ

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พย.บ. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การศึกษาระดับปริญญาโท : พย.ม. (การผดุงครรภ์) ม.บูรพา
อีเมล : chanokpron.siltam@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1235

น.ส.ชัชฎาพร พุทธเสน

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2552
การศึกษาระดับปริญญาโท : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
อีเมล : nabeebee_love@hotmail.com
เบอร์ภายใน : 1237

นางฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พยบ.(การพยาบาลแลผดุงครรภ์) คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาระดับปริญญาโท : วท.ม สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
อีเมล : Chunthip _ning@hotmail.com
เบอร์ภายใน : 1237

น.ส.สุวารี โพธิ์ศรี

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษาระดับปริญญาโท : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ แขนงวิชาการพยาบาลเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556
อีเมล : hippocampus_reely@hotmail.com
เบอร์ภายใน : 1236

น.ส.ศิริวรรณ ตุรงค์เรือง

การศึกษาระดับปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2548
การศึกษาระดับปริญญาโท : การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556
อีเมล : Happywan31@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1234

น.ส.กนกอร พิเดช

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยายาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
การศึกษาระดับปริญญาโท : พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556
อีเมล : noon_lovely@windowslive.com
เบอร์ภายใน : 1237

พ.ต.หญิง ดร.อุบลพรรณ ธีระศิลป์

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2532
การศึกษาระดับปริญญาโท : Master of Science in Nursing (Mental health and psychiatric nursing, University of Pennsylvania 2536
การศึกษาระดับปริญญาเอก :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล 2557
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556
อีเมล : Theerasilp1@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1234

น.ส.ชวิศา รัตนกมลกานต์

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
การศึกษาระดับปริญญาโท : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
อีเมล : Tubtim.goldenfish@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1236

น.ส.อรอนงค์ ชาวส้าน

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา พ.ศ 2552
การศึกษาระดับปริญญาโท : พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต การพยาบาลกุารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา พ.ศ 2561
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556
อีเมล : onanong.chawsarn@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1236

น.ส.ชุติมา สร้อยนาค

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2548
การศึกษาระดับปริญญาโท : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ปีการศึกษา 2560
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
อีเมล : chutimalukkate@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1235

น.ส.พัชราภรณ์ ไหวคิด

การศึกษาระดับปริญญาตรี : -
การศึกษาระดับปริญญาโท : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
อีเมล : Phatcharaa099gmail.com
เบอร์ภายใน : 1235

นายตฤณ ทิพย์สุทฺธิ์

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลนครพนม พ.ศ. 2543
การศึกษาระดับปริญญาโท : พย.ม. ม.สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2561
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
อีเมล : katopkatop@hotmail.com
เบอร์ภายใน : 1235

น.ส.นิสาพร สลางสิงห์

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พย.บ. มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2546
การศึกษาระดับปริญญาโท : วท.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2556
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
อีเมล : naowarutka2014@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1235

นางเนาวรัตน์ กระมูลโรจน์

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) ม.บูรพา พ.ศ. 2544
การศึกษาระดับปริญญาโท : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2561
อีเมล : naowarutka2014@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1235

น.ส.จิตรประภา รุ่งเรือง

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พย.บ. มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2549
การศึกษาระดับปริญญาโท : พย.ม. (เวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
อีเมล : pairat834@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1234

น.ส.กัลยา มั่นล้วน

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พย.บ. (ต่อเนื่อง 2 ปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นนทบุรี พ.ศ. 2544
การศึกษาระดับปริญญาโท : พย.ม. (เวชปฏฺบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
อีเมล : kanlaya.munl@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1237

น.ส.รักษ์สุดา ชูศรีทอง

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พย.บ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2555
การศึกษาระดับปริญญาโท : พย.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562
สอนหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
อีเมล : raksuda3168@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1237

ดร.รัชดา พ่วงประสงค์ (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พย.บ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2536
การศึกษาระดับปริญญาโท : วท.บ (ระบบสุขภาพ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2550
การศึกษาระดับปริญญาเอก : ปร.ด (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2559
อีเมล : aod_ms9035@yahoo.com
เบอร์ภายใน : 1231

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กสิผล (รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)

การศึกษาระดับปริญญาตรี : ม.บูรพา (พย.บ.) 2537
การศึกษาระดับปริญญาโท : มศว. ประสานมิตร (กศ.ม.) 2541 ม.บูรพา (พย.ม.) การพยาบาลชุมชน 2544 ม.รามคำแหง (ศศ.ม.) การสอนภาษาอังกฤษ 2560
การศึกษาระดับปริญญาเอก : ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) แขนงวิชาเวชศาสตร์ชุมชนแลเวซศาสตร์ครอบครัว 2550
อีเมล : taweesukk@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1235

ผศ.ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม (รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)

การศึกษาระดับปริญญาตรี : พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี พ.ศ.2538
การศึกษาระดับปริญญาโท : พย.ม.(การพยาบาลครอบครัว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547
การศึกษาระดับปริญญาเอก : ปร.ด. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552
อีเมล : Noinoi91@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1234

นางสุพรรณ บุรณศิริ

การศึกษาระดับปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฎธนบุรี พ.ศ.2538
อีเมล : suphan_buranasiri@hotmail.com
เบอร์ภายใน : 1239

น.ส.ปัญจพรดิษฐ์ คงคานนท์

การศึกษาระดับปริญญาตรี : บธ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมล : punjaporndist@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1231

น.ส.ศิริวรรณา ศรีเจริญ

การศึกษาระดับปริญญาตรี : นบ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2538
อีเมล : ouyouy2569@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1231

น.ส.ณัฐนรี มลิซ้อน

การศึกษาระดับปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
การศึกษาระดับปริญญาโท :บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อีเมล : natnaree.m@gmail.com
เบอร์ภายใน : 1231