เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLRC)

ชื่อ :   นางสุพรรณ  บุรณศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบ้ติการพยาบาล
แผนก :  ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
เบอร์ติดต่อภายใน : 1236
E-mail : suphan_buranasiri@hotmail.com

ชื่อ :   น.ส.สุนันทา  เนตรทัศน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบ้ติการพยาบาล
แผนก :  ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
เบอร์ติดต่อภายใน : 1236
E-mail : sununta2002@hotmail.com

Back to Top