ชื่อ :   นางสุพรรณ  บุรณศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบ้ติการพยาบาล
 แผนก :  ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
เบอร์ติดต่อภายใน : 1236
E-mail : suphan_buranasiri@hotmail.com