ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Resource Center)

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะทางการประเมินและการปฏิบัติกิจกรรมทางการพยาบาลที่ถูกต้องสำหรับนักศึกษาพยาบาลทุกระดับ ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล ในสถานการณ์จริง โดยมีการฝึกด้วยตนเองและการฝึกภายใต้การนิเทศน์ของอาจารย์ผู้นิเทศน์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตร์

**การจองห้อง NLRC

 

- แผนผังห้อง NLRC

ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารโภชนาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกอบไปด้วย

- ห้องปฏิบัติการพยาบาล Zone 1-5
- ห้องปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง (ห้องสูติศาสตร์)
- ห้องทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง
- ห้องศึกษาด้วยตนเอง (Self  Study)
- ห้องคลอด (Labour Room)
- ห้อง Conference
- ห้องสืบค้นข้อมูลคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะทางการพยาบาล
2. เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลทางด้านการบริการวิชาการสังคม
3. เพื่อใช้อบรมเชิงปฏิบัติการทางการพยาบาลและด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีระเบียบ และเอื้ออำนวยในการพัฒนาค้นคว้าด้วยตนเอง

เวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 08.30-16.30 น.
วันจันทร์-ศุกร์ นอกเวลาราชการ 17.00-18.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์  08.30-16.30 น.

การให้บริการ

1.  ด้านการเรียนการสอน เพื่อฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล
2.  บริการอื่น ๆ
     2.1  บริการการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล (NLRC)
     2.2  บริการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ทางการพยาบาลภายในหน่วยงาน
     2.3  บริการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
     2.4  บริการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์หน่วยงานภายนอก
     2.5  การเยี่ยมชมจากหน่วยงานภายนอก

ระเบียบการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLRC)

ข้อปฏิบัติในการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่) ในเวลาทำการปกติ
- ข้อปฏิบัติในการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (สำหรับนักศึกษา)ในเวลาทำการปกติ
- ระเบียบการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLRC) นอกตารางเรียนหรือนอกเวลาราชการ

Back to Top