หลักการและเหตุผล

     ปัญหาสุขภาพที่สำคัญอันดับแรก ๆ ของประชาชนชาวไทยในยุคประเทศไทย 4.0 เป็นภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ในปี พ.ศ. 2562 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถนำไปสู่การเจ็บป่วยรุนแรง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต คือ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน

     การจัดการทางการพยาบาลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในประเทศไทยนั้น มีการดำเนินการทั้งด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ ดังนั้นการจัดการโรคทั้งสองข้างต้นจำป็นต้องมีการบูรณาการทั้งด้านการประเมินภาวะสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาและ    ความต้องการ ทั้งด้านความรู้ ความเชื่อ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และได้รับการรักษาพยาบาลที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

     พยาบาลวิชาชีพที่เป็นทีมในการจัดการดูแลผู้ป่วยจะต้องสามารถเป็นแกนนำหลักในการพัฒนาการดูแลเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการในเชิงรุก ดังนั้น พยาบาลจึงต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีสมรรถนะในการจัดการโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานควบคู่กับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้ป่วยแต่ละราย

วัตถุประสงค์

     1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยในการจัดการโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
     2. ทบทวนแนวปฏิบัติในการจัดการทางการพยาบาลสำหรับดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน
     3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการพยาบาลในการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
     4. วิเคราะห์บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการจัดการทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เชิงระบบตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิ

วิธีการสมัคร

     1. โอนเงินค่าลงทะเบียน ตามระยะเวลาที่กำหนด บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 168-2-00999-7

     2. สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลในใบสมัครและส่งหลักฐานการโอนเงิน

                                                         

3. นำหลักฐานการโอนเงินตัวจริง มาแสดงในวันประชุมวิชาการเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน

ผู้เข้ารับการอบรม      พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ  จำนวนไม่ต่ำกว่า 100  คน

อัตราค่าลงทะเบียน

  • ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท
  • ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท 

การเดินทาง

1) การเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีอุดมสุข ออกทางออกที่ 2 และเดินเข้าซอยสุขุมวิท 66 (ซอย IDEO MOBI) มีบริการรถตู้ของมหาวิทยาลัยรอรับ เวลา 07.30 น. และ 08.00 น.

2) การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางมายังสถานที่จัดประชุมตามแผนที่ แนบท้าย หรือสามารถจอดรถได้ที่ซอยสุขุมวิท 66 (ซอย IDEO MOBI) มีบริการรับฝากรถเอกชน ค่ารับฝาก 70 บาท/วัน และขึ้นรถตู้ที่จัดรอรับ 07.30 น. และ 08.00 น.

3) การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ลงสถานีรถไฟฟ้าพระโขนง ต่อรถโดยสารประจำทาง (ปรับอากาศ) สาย 132 ลงป้ายมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การสำรองที่พัก

1)  ราคาห้องพัก พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2 ท่าน)
     ห้องพัก SP 1 (ห้องพัก superior)  ราคา 1,000 บาท (ราคาเต็ม 1,400 บาท)
     ห้องพัก SP2 (ห้องพัก standard)  ราคา 800 บาท (ราคาเต็ม 1,000 บาท)

2)  ท่านสามารถจองห้องพักได้ที่ หมายเลข 02-713-8181