คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมงานมุทิตาจิตอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ) ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ