โรงพยาบาลสมุทรปราการ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษา หรือใกล้จบการศึกษา ดังนี้

- เงินทุนการศึกษาตามที่จ่ายจริง โดยพิจารณาให้ย้อนหลังตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา หรือ ณ ภาคการศึกษาปัจจุบัน
- เงินทุน on top ทุนละ 120,000 บาท/ทุน ปฎิบัติงานที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นเวลา 3 ปี

นักศึกษาท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารโภชนาการ 1 ชั้น 2