ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่อำเภอพระประแดง ดังนี้
1.รพ.สต.ต.บางกอบัว จำนวน 1 ตำแหน่ง
2.รพ.สต.ต.สำโรงกลาง จำนวน 1 ตำแหน่ง
3.รพ.สต.ต.สำโรงใต้ จำนวน 1 ตำแหน่ง
4.รพ.สต.ต.สำโรง จำนวน 1 ตำแหน่ง
5.รพ.สต.ต.บางครุ จำนวน 1 ตำแหน่ง
6.รพ.สต.ต.หนองหัวเสือ จำนวน 1 ตำแหน่ง
7.รพ.สต.ต.อยู่เจริญ จำนวน 1 ตำแหน่ง
8.รพ.สต.ต.ทรงคนอง จำนวน 1 ตำแหน่ง
9.รพ.สต.ต.บางหญ้าแพรก จำนวน 1 ตำแหน่ง
สนใจสามารถสมัคร และติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง เบอร์โทรศัพท์ 02-4636638 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป