สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐรุ่นใหม่" ประจำปี2560   ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจด้านการประดิษฐ์คิดค้น ร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในโครงการฯ  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 ต.ค.2559 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดสำเนาประกาศ วช.ฯ  พร้อมทั้งแบบเสนอผลงานฯ ได้ทาง   http://www.nrct.go.th   และ www.inventorday.nrct.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช.  โทรศัพท์ 02-5792288 02-5612445 ต่อ 506-509 ในวันและเวลาราชการ  

ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560