ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 039/2558 เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ