คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชบาไพร  ทองหล่อ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับชมเชย จากวิทยานิพนธ์เรื่อง "การพัฒนาระบบการพยาบาลอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการรับประทานยาต่อเนื่อง ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดชนิดตีบ อุดตัน" ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

\"\"