คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจตจรรยา   บุญญกูล นักศึกษาหลักสุตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีเด่น จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง "รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

\"\"