แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (Cop. of N.P. Practice)

1.บทความเรื่อง การดูแลผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ศูนย์สุขภาพชุมชนแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และอาจารย์มานิดา เดชากุล

2.บทความเรื่อง การรับมือกับวัณโรค โดยนางสาวสุมานี ศรีกำเหนิด นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top