1.บทความเรื่อง การดูแลผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ศูนย์สุขภาพชุมชนแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และอาจารย์มานิดา เดชากุล

2.บทความเรื่อง การรับมือกับวัณโรค โดยนางสาวสุมานี ศรีกำเหนิด นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน