แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (Academic of Nursing Student)

1.บทความเรื่อง พิพิธภัณฑ์ศิริราช  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

2.บทความเรื่อง  ศึกษาดูงานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

3.บทความเรื่อง เพ่งสายตา

4.บทความเรื่อง ทำไมลืมตาไม่ขึ้นเมื่อถูกงูกัด

Back to Top