ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 02/2557 เรื่องแนวปฏิบัติที่ดี 14 ประการของการสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ "การปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 04/2557 เรื่องแนวปฏิบัติการดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 05/2557 เรื่องแนวปฏิบัติการรักษาความลับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 06/2557 เรื่องแนวปฏิบัติการอุทธรณ์และร้องเรียนสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การป้องกันและจัดการความเสี่ยงในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ