ตามที่ สำนักพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของหายและของเก็บได้ภายในมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ที่ผ่านมามีนักศึกษาเก็บของและนำมาส่งที่หน่วยบริการนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 รายคือ
1.น.ส.กรรธิมา  รัตนะวัน รหัสนักศึกษา 560643-010 เก็บเงินสดได้ 1,000 บาท บริเวณทางเดินประตู 4 ยังไม่มีผู้มารับของ
2.น.ส.สัณหฤทัย  เรือนใหม่ รหัสนักศึกษา 560642-010 เก็บบัตร ATM ธนาคารกสิกรไทย ได้ที่ตู้ ATM  อาคารโภชนาการ ยังไม่มีผู้มารับของ

โอกาสนี้  แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา ขอชื่นชมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 คน ที่มีความซื่อสัตย์และมีน้ำใจกับบุคคลอื่นนับว่าเป็นคุณธรรมที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สมควรได้รับการยกย่องให้ทราบโดยทั่วกัน