คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขอแสดงความยินดี

กับ อาจารย์ ดร.วิญญ์ทัญญู บุญทัน

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์