Image
Read Now
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 นำโดย รศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์ คณบดีและผู้บริหาร ณ ห้อง 4-208 และเข้าพบพูดคุยกับผู้ปกครอง ณ ห้อง 4-207