คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ บริเวณด้านหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารโภชนาการ 1 ชั้น 2