สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ"
กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพในกลุ่ม 6 อาชีพ
1. อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1
2. อาชีพพนักงานให้การดูแล ระดับ 2
3. อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 1
4. อาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (เวรเปล) ระดับ 2
5. อาชีพนักเวชสถิติ ชั้น 3
6. อาชีพเวชระเบียน ชั้น 3

*** อบรมและทดสอบสมรรถนะฟรี *** >>>> ไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณยุพเรศ 089-2182731, 02-3126300 ต่อ 1539