คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) ให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLRC) คณะพยาบาลศาสตร์