คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ”  ปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 3, 8, 11 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 7, 14 มกราคม 2562 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน