นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 32 มอบพัดลมและกระติกน้ำให้คณะฯ

ผศ.ดร.กนกพร นทีธนสมบัติ รักษาการรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รับมอบพัดลมและกระติกน้ำจาก น.ส.สุธากร เทศวิเชียรชัย น.ส.นันทิศา เกียรติวรากร นายบุรัสกร อโณทัยสุขวิเศษ น.ส.กุลวดี แก้วทา และนายนครินทร์ เชื่อนิจ ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 32 ณ ซุ้มนักศึกษาพยาบาล

Back to Top