โครงการอบรม e-learning

2-ways e-learning for nursing organization efficiency

จัด ณ ศูนย์บรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โดย คณะกรรมการพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร

Back to Top