โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด้วยหัวใจแบบสหสาขาวิชาชีพ ระยะต่อเนื่อง

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม และคณะกายภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด้วยหัวใจแบบสหสาขาวิชาชีพ ระยะต่อเนือง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ชุมชนเมืองใหม่บางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

Back to Top