อบรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และความรอบรู้ทางสุขภาพ เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการเสวนาและอบรมแกนนำเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และความรอบรู้ทางสุขภาพ เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
ให้กับ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โดยได้รับเกียรติจาก คุณเบญจพร  ทองเที่ยงดี  นักสุขศึกษาชำนาญการ 8 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณกมลเศรษฐ์   เก่งการเรือ นักสังคมสงเคราะห์ 7 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 

Back to Top