อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ เพื่อรำลึกและบำเพ็ญกุลแก่หลวงปู่ไต้ฮง พระภิกษุสงฆ์ที่มีจริยาวัตรแห่งเมตตาธรรม ช่วยเหลือทั้งผู้มีชีวิตยากไร้ และผู้ตายที่ไร้ญาติ ตลอดจนเผยแพร่ชีวประวัติและคุณธรรมความดีงาม สาธารณกุศล ที่ควรค่าแก่การถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม  ณ บริเวณอาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เวลา 08.30-12.00 น.