กิจกรรมพี่พบน้องโครงการก้าวแรกสู่การปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ

ปีการศึกษา 2559  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 4-207 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารโภชนาการ ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลตามอัตลักษณ์การปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ ของคณะพยาบาลศาสตร์

Back to Top