โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนบางโฉลง

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับอบต.บางโฉลง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนบางโฉลง ณ ห้องประชุมบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ 2 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อให้ประชาชนและนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ โรคเรื้อรัง สังเกตอาการ   ป้องกันโรคแทรกซ้อน  สามารถปฏิบัติตัวและดูแสสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เปิดโครงการโดย นายจำเริญ  หลำวรรณะ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.บางโฉลง และให้ความรู้โดยอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โรคทีพบบ่อยในฤดูหนาว โรคที่พบบ่อยในเด็กและการป้องกัน แจกอาหารว่าง อาหารกลางวัน และตอบข้อซักถามต่างๆ

Back to Top