คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด้วยหัวใจแบบสหสาขาวิชาชีพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. หมู่ 1,4,5 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ