โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 189

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 08.30 -14.00 น. ณ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม
มีอาจารย์เข้าร่วม 3 คน 

1.รศ.อรพินท์   สีขาว
2.อ.ดร.ชฎาภา  ประเสริฐทร
3.อ.ฉันทิพย์  พลอยสุวรรณ

และนักศึกษาจำนวน 10 คน
1.น.ส.ภัทรมนัส  ชัยสูงเนิน
2.น.ส.นฤมล  สุนทรนนท์
3.น.ส.กัณฑ์วรัชญ์  กิติวงศ์วัฒน์
4.น.ส.อาฐิประภา แสนคำ
5.น.ส.กันยารัตน์  ไทยมณี
6.น.ส.กุลวดี  แก้วทา
7.น.ส.ศิริลักษณ์ เหมือนอ่วม
8.น.ส.เกวลี  มูลน้ำอ่าง
9.น.ส.สุดารัตน์ รัตนาจารย์
10.น.ส.เบญญาภา มณีโชติ

มีผู้มาขอใช้บริการทั้งหมด     คน 

 

Back to Top