km เรื่องพัฒนาคุณภาพกิจกรรม7ส สู่นักศึกษา

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7 ส สู่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 

Back to Top