พิธีมอบมอบหมวกและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่8

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดพิธีมอบหมวกผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่  8  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารบริการใหม่ โรงพยาบาลหัวเฉียว  ซึ่งในงานมีพิธีมอบหมวก โดย รศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย  รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมฯ และพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้สำเร็จการอบรมฯ  ที่มีคะแนนสูงสุด 2  รางวัล  และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรม โดย คุณกอบชัย  ซอโสตถิกุลประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว
พิธีมอบหมวกผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่  8 ในครั้งนี้  ได้รับเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีโดยกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว,ผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว,  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และแขกผู้มีเกียรติทั่วไป

Back to Top