โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 188

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน  2559 เวลา 08.30 -14.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
มีอาจารย์เข้าร่วม 3 คน 
1. อ.ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม
2. อ.พัชรี รัศมีแจ่ม
3.อ.ธนิตา พึ่ง

และนักศึกษาจำนวน 10 คน
1.น.ส.รุจิรา  ชูคง
2.น.ส.อสมาภรณ์  โรจน์บุญถึง
3.น.ส.ทิพยรัตน์ ถุงทอง
4.น.ส.วันทกานต์ บุตรฉัตร
5.น.ส.มนัญชญา  ศรีเป็ง
6.น.ส.ณัทธมณ ทรัพย์มาก
7.น.ส.สโรชา คำตุ้ย
8.น.ส.อินน่า  อุสมาน
9.น.ส.ปิยะนุช แต้ธวัช
10.น.ส.ปิยรัตน์ สุขขันธ์ศรี

มีผู้มาขอใช้บริการทั้งหมด   51  คน 
**ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 10 คน ค่าเฉลี่ย = 4.71 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
-ไม่มี-

**ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการฯ 51 คน ค่าเฉลี่ย = 4.65 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ/คิดเห็น
1.สนุกได้ความรู้ดี อยากให้มีสื่อวีดีโอ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ
2.เป็นประโยชน์มากที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
3.ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

Back to Top