โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 187

วันอาทิตย์ที่ 30  ตุลาคม  2559 เวลา 08.30 -14.00 น. ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ  จำกัด  ณ บ้านเอื้ออาทร สุวรรณภูมิ 2 ถ.บางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
มีอาจารย์เข้าร่วม 2 คน 
1. อ.รัชนี  ผิวผ่อง
2. อ.อังสนา เบญจมินทร์

และนักศึกษาจำนวน 10 คน
1.น.ส.จินตนา  แก้วนันเฮ้า
2.น.ส.อัญชริยา  รัตนพงษ์
3.น.ส.ศลิษา ปานศิริ
4.น.ส.น้ำทิพย์ ตรีรัตน์
5.น.ส.ปานตะวัน  ไทยนิยม
6.น.ส.ธันย์ชนก หอมใจ
7.น.ส.ธัญญา แก้ววิเชียรโชติ
8.น.ส.วนิดา  ยี่สิ้น
9.น.ส.อริศรา จุ้ยแพ
10.น.ส.สุรัสวดี สัทธาพงศ์

มีผู้มาขอใช้บริการทั้งหมด   53  คน 
**ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 11 คน ค่าเฉลี่ย = 4.36 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ข้อเสนอแนะ
-ไม่มี-

**ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการฯ 53 คน ค่าเฉลี่ย = 4.05 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
-ไม่มี-

Back to Top