โครงการสานฝันวันสมเด็จย่าสู่การพยาบาลด้วยหัวใจ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดพิธี และวางพานพุ่ม  เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ  ในโครงการสานฝันวันสมเด็จย่า สู่การพยาบาลด้วยหัวใจ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ในงานมีการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวอาเศียรวาทโดยนักศึกษาทุกชั้นปี นักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน  มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการพยาบาลและการสาธารณสุข ระหว่างวันศุกร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559  ณ  บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารบรรณสาร    

Back to Top