โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 186

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559  ณ โรงเรียนดรุณรัตน์ ซอยวัดด่านสำโรง ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
มีอาจารย์เข้าร่วม 2 คน 
1. อ.สุภาภรณ์  คงพรหม
2. อ.ดร.นพนัฐ จำปาเทศ

และนักศึกษาจำนวน 10 คน
1.นายกิตติธัช สีเขียว
2.น.ส.ฮาฟีซัน อูมา
3.น.ส.อินทิรา  บุญรัตน์
4.น.ส.ณัฏฐธิดา สุชาติ
5.น.ส.จิราวรรณ พิณแก้ว
6.น.ส.กรกนก เพ็ชรดำ
7.น.ส.ศิริสุชาดา  พันธุ์ไธสง
8.น.ส.อนุสนา  ยงสวัสดี
9.น.ส.จรัสลักษณ์  วิชิตแย้ม
10.น.ส.ศิวพร พรหุ่น

มีผู้มาขอใช้บริการทั้งหมด   153  คน 
-ตรวจสุขภาพทั่วไป 140 คน
-ตรวจเต้านม  13 คน
**ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 10 คน ค่าเฉลี่ย = 4.33 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ข้อเสนอแนะ
-ไม่มี-

Back to Top