โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 185

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559  ณ วัดหัวคู้วราราม  ถ.วัดศรีวารีน้อย-ลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
มีอาจารย์เข้าร่วม 3 คน 
1. อ.บัวแก้ว   ใจดีเจริญ
2. อ.สุขจิต      ณ  นคร
3.อ.ชัชฎาพร   พุทธเสน

และนักศึกษาจำนวน 10 คน
1.น.ส.นันท์ชนก พฤกษ์สินงาม
2.น.ส.อมรรัตน์ ผลเงาะ
3.น.ส.ธัญชนก  ยางทอง
4.น.ส.สิวิณี  มากยอด
5.น.ส.อาทิตยา รักขิโต
6.น.ส.สุดารัตน์ สุขรัตน์
7.น.ส.อรญา งามศิริ
8.น.ส.ดารุณี ขุมบัวมาศ
9.น.ส.พัณณิตา  หมวดเมือง
10.น.ส.นภาวรรณ ขำสำเภา

มีผู้มาขอใช้บริการทั้งหมด   61  คน 
**ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 10 คน ค่าเฉลี่ย = 4.63 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
-ไม่มี-

 

Back to Top