พิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

   คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครู วันที่ 25 สิงหาคม 2559  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ทั้งหมด 636 คน อาจารย์ 50 คน และเจ้าหน้าที่ 5 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ให้มีความรู้ เพื่อรับใช้สังคมต่อไป  ณ  คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารโภชนาการ ชั้น 2

Back to Top