สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างผู้นำดอกแก้วช่อใหม่ปี 59”

          อาจารย์ และผู้นำนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างผู้นำดอกแก้วช่อใหม่ปี 59” เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 4-205 อาคารโภชนาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และวันพฤหัสบดีที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ณ  ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ซึ่งมีแกนนำนักศึกษาทั้งหมด  54 คนและอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างพลังความเป็นผู้นำนักศึกษา  รวมถึงการทำงานเป็นทีม และปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงามของนักศึกษาที่มีต่อการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม

Back to Top