โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับบุคลากรของโรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์ค  นายเลิศ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้อง Galletery E  โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์ค  นายเลิศ กรุงเทพฯ  วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถช่วยเหลือ ทำการปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง 

Back to Top