โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 184

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ  โรงเรียนวัดดอนยอ ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม
มีอาจารย์เข้าร่วม 3 คน 
1.อ.สุพร  พริ้งเพริศ
2.อ.รัชดา  พ่วงประสงค์
3.อ.สิทธิศักดิ์ เครือพิมาย

และนักศึกษาจำนวน 10 คน
1.น.ส.สุพัตรา มั่งมูล
2.น.ส.วรรณวนัช ทองคำปัน
3.น.ส.ฉัตรชนก แก้วประดิษฐ์
4.น.ส.ดาวนิภาพร โตม่วง
5.น.ส.ฉัตรฑริกา ปาน้อย
6.น.ส.ณัฐธิดา สาวะจันทร์
7.น.ส.กุลสตรี พาไหม
8.นายสุบิน กันเอี้ยง
9.น.ส.เสาวลักษณ์ พานหาญ
10.น.ส.ดารุณี ขุมบัวมาศ
มีผู้มาขอใช้บริการทั้งหมด 226 คน ตามรายละเอียดังนี้
1.ตรวจมะเร็งเต้านม จำนวน 12 คน
2.ตรวจร่างกาย จำนวน 214 คน

Back to Top