วันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2/58

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันทำความสะอาดประจำปี  (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2/2558  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1  เวลา 08.30 น.  โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้ 

ซึ่งการประกวดกิจกรรม 7 ส. ครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกิจกรรม 7ส. ยอดเยี่ยม ระดับคณะวิชา  

และนักศึกษาได้รับมอบใบประกาศนียบัตร “วิทยากรจากคณะต้นแบบ 7ส”  3 คน   ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.น.ส. ณหฤทัย  เปลื้องอภัย
2.น.ส.กวิณณา อินเทียน
3.น.ส.สายชล ศรีประดู่ 

Back to Top