โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 183

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ณ ณ สนามฟุตบอลชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ ถ.ดำรงรัชวิพัฒน์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
มีอาจารย์เข้าร่วม 2 คน 
1.อ.รศ.พรศิริ  พันธสี
2.อ.พัฒนา  วันฟั่น

และนักศึกษาจำนวน 10 คน
1.น.ส.สุดารัตน์ รัตนะวัน
2.น.ส.ศิริลักษณ์ เฮงเจริญ
3.น.ส.พนิดา กุลมาลา
4.น.ส.ศิรินาถ กำแหงหาญ
5.น.ส.ชาลินี กรดแก้ว
6.น.ส.สุดารัตน์ มิ่งศูนย์
7.น.ส.กมลวรรณ เตไธสง
8.น.ส.ชนิตา ท่าทราย
9.น.ส.ศุภนิดา แสงทอง
10.น.ส.สกุลรัตน์ แสนคำ

มีผู้มาขอรับบริการดังนี้
1.คัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 32 คน
2.ให้คำปรึกษา จำนวน 31 คน
3.ตรวจร่างกาย จำนวน 148 คน 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 211 คน

Back to Top