KM การออกแบบการเรียนการสอนและวัดผลการเรียนรู้อย่างไรให้สอดคล้องกับ มคอ.2ฯลฯ ครั้งที่2

                  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “ออกแบบการเรียนการสอนและวัดผลการเรียนรู้อย่างไรให้สอดคล้องกับ มคอ.2 ที่สะท้อนอัตลักษณ์ปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ”  ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่  13  มิถุนายน  2559  เวลา  13.00 - 17.00  น.  ณ  ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์  อาคารโภชนาการ  ชั้น 2   โดยเรียนเชิญอาจารย์ ดร.ยศพล  เหลืองโสมนภา  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและ อาจารย์ลลิตา  เดชาวุธ  หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ  “แนวทางการสร้างงานวิจัยเข้ากับการบูรณาการการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”   ให้แก่อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

Back to Top