งานประกวดนวัตกรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทรางวัลงานวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่วิทยาลัยเซนต์หลุย และได้ส่งผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยของนักศึกษาเข้าประกวด ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทรางวัลงานวิจัย  วันที่ 17-18 มีนาคม 2559

Back to Top