โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 182

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 ณ สำนักงานหมู่บ้านเอื้ออาทรแพรกษา3 สมุทรปราการ ต.คลองขุด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
มีอาจารย์เข้าร่วม 2 คน 
1.อ.อัจฉรา  เดชขุน
2.อ.ภัทรา  เล็กวิจิตรธาดา

และนักศึกษาจำนวน 10 คน
1.น.ส.ชาลิสา จรูญมีกนก
2.น.ส.พรรณผกา ชูวิเชียร
3.น.ส.ปาจรีย์ อินทร์มะหา
4.น.ส.กรรธิมา รัตนะวัน
5.น.ส.จรรยพร อย่างยั่งยืน
6.น.ส.มรกต บุญจริง
7.นายอภิรักษ์ สมบัติบูรณ์
8.น.ส.ปิยธิดา ดวงดี
9.นายสุรสิทธิ์ แจ้งภักดี
10.น.ส.คุณัญญา กฤษจากรณ์

มีผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น จำนวน  69  คน

Back to Top