โครงการ “เสริมสร้างทักษะชีวิต พิชิตการตั้งครรภ์” 6 มี.ค.59

            ปัจจุบันปัญหาการตั้งครรภ์และคลอดบุตรก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นไทยเป็นปัญหาหนึ่งที่สมควรได้รับ การแก้ไขอย่างรีบด่วน จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากสถิติของ กรมอนามัยในปี พศ. 2557 พบว่าการคลอดของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี สูงถึงร้อยละ 47.9 และอัตราการทำแท้ง ในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า  25 ปี ร้อยละ 57.5 (สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย, 2558) ถึงแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้ออกนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 ดำเนินการในปี พ.ศ.2553-2557  มีจุดประสงค์เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ของมารดาอายุต่ำกว่า 20 ปี แต่ประเทศไทยยังคงมีสถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทีมีอายุต่ำกว่า 20 ปี สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

            นอกจากนี้ผลการประเมินความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 328 คน ในอยู่ช่วงอายุ 18-24 ปี  ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 19.88 ปี  เป็นเพศหญิงร้อยละ 88.4 มีความรู้เรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ในระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 75 มีทัศนคติทางบวกต่อเรื่องเพศสภาพ และด้านการเอื้ออำนวยต่อการมีเพศสัมพันธ์ การชักชวนกลุ่มเพื่อน การใช้กำลังเพื่อมีเพศสัมพันธ์ การทำแท้งและการใช้ถุงยางอนามัยมีทัศนคติด้านลบ ร้อยละ 11.9 ให้ข้อมูลว่าเคยมีเพศสัมพันธ์ โดยอายุเฉลี่ยที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก คือ 17.13 แม้พระราชบัญญัติคุ้มครองการอนามัย เจริญพันธุ์ให้โอกาสนักศึกษาที่ท้องสามารถเรียนต่อได้ แต่ในอีกมุมหนึ่ง อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ ในกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะนักศึกษายังอยู่ ในช่วงวัยเรียนซึ่งอาจส่งผล กระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวางทั้งเรื่องการทำแท้งผิดกฏหมายหรือทำให้วัยรุ่นมีบุตรโดยไม่พร้อมเลี้ยงดู และเกิดปัญหาการทอดทิ้งบุตรหรือเด็กที่เกิดมาได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เด็กกลายเป็น ปัญหาสังคมตามมา

            จากสถานการณ์ดังกล่าวคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ในฐานะบุคลากรด้านสุขภาพได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต พิชิตการตั้งครรภ์ขึ้นในโครงการประกอบด้วย 1) การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิเสธ,การต่อรอง,การเลือกคู่ครอง, การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, การตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์, การทำแท้งและภาวะแทรกซ้อน, การคุมกำเนิด, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  2) การให้คำปรึกษาสุขภาวะ ทางเพศผ่านระบบออนไลน์ 3) การสุ่มตรวจ การตั้งครรภ์ เพื่อเสริมกลยุทธ์ในการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทราบถึงการปฏิบัติการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
​3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติ ค่านิยมต่อเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย
4. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในผู้เข้าอบรม
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบช่องทางในการให้คำปรึกษาและเข้าถึงการให้คำปรึกษาได้ง่าย

โดยสถานที่จัดที่ห้องบรรยาย ห้อง 4-207 อาคารโภชนาการ 1  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 

กิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การให้ความรู้เรื่อง

1.1) การปฏิเสธ,การต่อรอง,การเลือกคู่ครอง

1.2) การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์, การทำแท้งและภาวะแทรกซ้อน, การคุมกำเนิด, การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

 2) การอภิปรายกลุ่มเรื่องการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

 3) การให้คำปรึกษาสุขภาวะทางเพศผ่านระบบออนไลน์และทางโทรศัพท์

 4) การตรวจการตั้งครรภ์

        4.1)  ครั้งที่ 1 ตรวจนักศึกษาชั้นปีที่  1 ทุกคน จำนวน 170 คน
        4.2)  ครั้งที่ 2-3 สุ่มตรวจภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  
                - ครั้งที่ 2 จำนวน 141 คน        
                - ครั้งที่ 3 จำนวน 141 คน
จัดโดยคณะกรรมการกิจการนักศึกษาฯ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Back to Top