โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 181

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
มีอาจารย์เข้าร่วม 2 คน 
1.อ.ชูขวัญ  เฮงชัยโย
2.อ.ฉวีวรรณ  ตั้งอมตะกุล

และนักศึกษาจำนวน 10 คน
1.น.ส.อัญชลี ธรรมสมโรจน์
2.น.ส.จุฬารัตน์ นาสำแดง
3.น.ส.ลักขณา โพนเงิน
4.นายวัชระ สาเป็ง
5.น.ส.ศิริลักษณ์ เฮงเจริญ
6.น.ส.ปณิตา งาเจือ
7.น.ส.แอนนา เกิดสวัสดิ์
8.น.ส.นันทกานต์ พูนทรัพย์
9.น.ส.อภัสนันท์ โกศลนิธิโรจน์
10.น.ส.ตรีรัตน์  มูลสุวรรณ

มีผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น จำนวน  50  คน

Back to Top