โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 180

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
มีอาจารย์เข้าร่วม 2 คน 
1.อ.กันยา  สุวรรณคีรีขันธ์
2.อ.พิชา คนกาญจน์

และนักศึกษาจำนวน 10 คน

1

น.ส.อายากะ คาวาดะ

2

น.ส.ณัฐนันท์ คงมี

3

น.ส.หฤทัย สท้านบัว

4

น.ส.กมลวรรณ สุริยะฉาย

5

น.ส.อัญญารัตน์ วิสภา

6

น.ส.กนกพร ขวาลำธาร

7

น.ส.ตรีรัตน์ มูลสุวรรณ

8

น.ส.เยาวลักษณ์ ลิ่มสนิท

9

น.ส.นวพร รักษาสัตย์

10

น.ส.กมลชนก ตันศิริ

มีผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น จำนวน 86 คน

Back to Top